Headshot of Alexander Batthyany

Style: “Portrait B&W – high key”